افشای اطلاعات با اهمیت “دیران”

افشای اطلاعات با اهمیت “دیران”
شرکت ایران دارو با انتشار نامه ای خبر از برنده شدن این شرکت در مناقصه عراق داد.

افشای اطلاعات با اهمیت “دیران”

شرکت ایران دارو با انتشار نامه ای خبر از برنده شدن این شرکت در مناقصه عراق داد.
افشای اطلاعات با اهمیت “دیران”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author