“سدبیر” خریدار و فروشنده بود

“سدبیر” خریدار و فروشنده بود
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 95 خریدار و فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود.

“سدبیر” خریدار و فروشنده بود

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 95 خریدار و فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود.
“سدبیر” خریدار و فروشنده بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author