در انتظار شروع موج پنجم “غفارس”

در انتظار شروع موج پنجم “غفارس”
پس از یک رشد قیمت نزدیک به 100 درصدی، شاهد افت قیمت در قالب یک حرکت سه موجی در قالب ABC بودیم که قیمت پس از تکمیل موج B در 450 تومان، بار دیگر برای تکمیل موج C آهنگ نزولی به خود گرفت و به نظر میرسد به انتهای مسیر اصلاحی رسیده ایم.

در انتظار شروع موج پنجم “غفارس”

پس از یک رشد قیمت نزدیک به 100 درصدی، شاهد افت قیمت در قالب یک حرکت سه موجی در قالب ABC بودیم که قیمت پس از تکمیل موج B در 450 تومان، بار دیگر برای تکمیل موج C آهنگ نزولی به خود گرفت و به نظر میرسد به انتهای مسیر اصلاحی رسیده ایم.
در انتظار شروع موج پنجم “غفارس”

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author