علت اقبال بازار به بیمه ای ها/ عرضه محصول جدید “البرز” طی یک ماه آینده

علت اقبال بازار به بیمه ای ها/ عرضه محصول جدید “البرز” طی یک ماه آینده
اساساًً زمانی که در آبان ماه شرکت های فعال در گروه بیمه بودجه های عملکرد 6 ماهه خود را ارائه می کنند، کلیه تعدیلات لازم را در نظر می گیرند مگر اینکه طی سال اتفاقی خاص رخ دهد که درآمد برآوررد شده این شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر نیز کاهش ذخیره ارزش سرمایه گذاری ها برای بیمه البرز قابل توجه نبوده است.

علت اقبال بازار به بیمه ای ها/ عرضه محصول جدید “البرز” طی یک ماه آینده

اساساًً زمانی که در آبان ماه شرکت های فعال در گروه بیمه بودجه های عملکرد 6 ماهه خود را ارائه می کنند، کلیه تعدیلات لازم را در نظر می گیرند مگر اینکه طی سال اتفاقی خاص رخ دهد که درآمد برآوررد شده این شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر نیز کاهش ذخیره ارزش سرمایه گذاری ها برای بیمه البرز قابل توجه نبوده است.
علت اقبال بازار به بیمه ای ها/ عرضه محصول جدید “البرز” طی یک ماه آینده

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author