پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی “غپینو”

پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی “غپینو”
شرکت صنعتی پارس مینو پیشنهاد افزایش سرمایه 630 میلیارد ریالی، معادل 100 درصد را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.

پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی “غپینو”

شرکت صنعتی پارس مینو پیشنهاد افزایش سرمایه 630 میلیارد ریالی، معادل 100 درصد را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.
پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی “غپینو”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author