in بازار بورس

“دفرا” تولید و فروش 10 ماهه اعلام کرد

“دفرا” تولید و فروش 10 ماهه اعلام کرد
شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در ماهی که گذشت بیش از 3 میلیون بطری محلول 500 سی سی و محلول 1000 سی سی تولید کرد.

“دفرا” تولید و فروش 10 ماهه اعلام کرد

شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در ماهی که گذشت بیش از 3 میلیون بطری محلول 500 سی سی و محلول 1000 سی سی تولید کرد.
“دفرا” تولید و فروش 10 ماهه اعلام کرد

Related Posts

Written By: