راه اندازی “کمیته تطبیق” با هدف استاندارد سازی رویه ها

با هدف استانداردسازی رویه‌ها و انطباق آنها با قوانین و مقررات، شناسایی ریسک‌های حقوقی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه حقوقی و جلوگیری از وقوع ناهنجاری در بازار، ساختاری تحت عنوان “کمیته تطبیق” به تأیید هیأت مدیره سازمان رسید که در معاونت حقوقی اهداف سازمان را پیگیری خواهد کرد.

کرمان نیوز

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author