تب دلار خوابید؟/ “دلار الان ۳۸۴۲ تومان است”

تب دلار خوابید؟/ “دلار الان ۳۸۴۲ تومان است”

تب دلار خوابید؟/ “دلار الان ۳۸۴۲ تومان است”

تب دلار خوابید؟/ “دلار الان ۳۸۴۲ تومان است”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author