in کارگزاری بورس

گزارش بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی

گزارش بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی
قرارداد آتی سود تقسیمی می تواند روی سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت‌ها (شاخص‌های سهام) بسته شود. در قراردادهای آتی سود تقسیمی، سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت ها به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شده و در قالب قراردادهای آتی معامله می شوند.

گزارش بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی

قرارداد آتی سود تقسیمی می تواند روی سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت‌ها (شاخص‌های سهام) بسته شود. در قراردادهای آتی سود تقسیمی، سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت ها به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شده و در قالب قراردادهای آتی معامله می شوند.
گزارش بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *