نام حسابرس «کنتور سازی» از فهرست معتمدان بورس حذف شد/ سازمان بورس از حسابرس هم شاکی شد

نام حسابرس «کنتور سازی» از فهرست معتمدان بورس حذف شد/ سازمان بورس از حسابرس هم شاکی شد

نام حسابرس «کنتور سازی» از فهرست معتمدان بورس حذف شد/ سازمان بورس از حسابرس هم شاکی شد

نام حسابرس «کنتور سازی» از فهرست معتمدان بورس حذف شد/ سازمان بورس از حسابرس هم شاکی شد

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author