«قیمت تضمینی» راه حل پایان خرید پرهزینه گندم

«قیمت تضمینی» راه حل پایان خرید پرهزینه گندم
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد، دولت به جای خرید تضمینی گندم، این محصول استراتژیک را در بورس کالا عرضه و ما به التفاوت قیمت بورس با نرخ تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند.

«قیمت تضمینی» راه حل پایان خرید پرهزینه گندم

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد، دولت به جای خرید تضمینی گندم، این محصول استراتژیک را در بورس کالا عرضه و ما به التفاوت قیمت بورس با نرخ تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند.
«قیمت تضمینی» راه حل پایان خرید پرهزینه گندم

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author