in بازار بورس

ساختمانی ها مورد توجه اهالی بازار سرمایه

ساختمانی ها مورد توجه اهالی بازار سرمایه
گروه ساختمانی اکثرا معاملات متعادلی داشتند در این میان نماد ثاباد صف فروش و نمادهای ثاژن و وآذر صف خرید بودند اما نماد ثاژن دادوستدهای بسیار پرحجمی داشت که علاوه بر قابل توجه بودن آن از احتمال انتشار اخبار مثبت شرکت در روزهای آینده حکایت داشت. در آنسو و در گروه سیمانی که روز منفی را تجربه کردند، به جز نمادهای سخوز، سصوفی و سبجنو که مثبت بودند مابقی منفی و همراه صف فروش سپری شدند.

ساختمانی ها مورد توجه اهالی بازار سرمایه

گروه ساختمانی اکثرا معاملات متعادلی داشتند در این میان نماد ثاباد صف فروش و نمادهای ثاژن و وآذر صف خرید بودند اما نماد ثاژن دادوستدهای بسیار پرحجمی داشت که علاوه بر قابل توجه بودن آن از احتمال انتشار اخبار مثبت شرکت در روزهای آینده حکایت داشت. در آنسو و در گروه سیمانی که روز منفی را تجربه کردند، به جز نمادهای سخوز، سصوفی و سبجنو که مثبت بودند مابقی منفی و همراه صف فروش سپری شدند.
ساختمانی ها مورد توجه اهالی بازار سرمایه

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *