in قیمت بورس

رفتار منطقی در نحوه قیمت گذاری دارو ضروری است

رفتار منطقی در نحوه قیمت گذاری دارو ضروری است
وزیر بهداشت تصریح کرد: البته باید پذیرفت با تغییر نرخ ارز، مواد اولیه و برخی از تجهیزات و حتی برخی داروها وارداتی است، باید کمیسیون قیمت گذاری در نحوه قیمت گذاری رفتار منطقی داشته باشد یعنی ضمن اینکه باید رعایت حال مردم شود، از آن طرف هم به نحوی عمل نکند که کمبود در بازار ایجاد شود.

رفتار منطقی در نحوه قیمت گذاری دارو ضروری است

وزیر بهداشت تصریح کرد: البته باید پذیرفت با تغییر نرخ ارز، مواد اولیه و برخی از تجهیزات و حتی برخی داروها وارداتی است، باید کمیسیون قیمت گذاری در نحوه قیمت گذاری رفتار منطقی داشته باشد یعنی ضمن اینکه باید رعایت حال مردم شود، از آن طرف هم به نحوی عمل نکند که کمبود در بازار ایجاد شود.
رفتار منطقی در نحوه قیمت گذاری دارو ضروری است

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *