in بورس نیوز

راهبردهای بورس در توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

راهبردهای بورس در توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
بدون شک، بورس کشور نقش ویژه‌ای را در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا می‌کند و لازم است ابزارها و نهادهای مالی لازم در این خصوص اندیشیده و طراحی شود؛ این موضوع خواهد توانست علاوه بر کمک به دولت و اقتصاد کشور حرکت مناسبی را نیز به سمت تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سامان دهد.

راهبردهای بورس در توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

بدون شک، بورس کشور نقش ویژه‌ای را در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا می‌کند و لازم است ابزارها و نهادهای مالی لازم در این خصوص اندیشیده و طراحی شود؛ این موضوع خواهد توانست علاوه بر کمک به دولت و اقتصاد کشور حرکت مناسبی را نیز به سمت تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سامان دهد.
راهبردهای بورس در توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *