in بازار بورس

تولید فولاد خام در کشور به 32 میلیون تن رسید

تولید فولاد خام در کشور به 32 میلیون تن رسید
در تحقق رشد هشت درصدی کشور یکی از مهمترین نیازهای ما دسترسی به سرانه مناسب مصرف فولاد است که این سرانه در حال حاضر 230 کیلو است و باید به 500 کیلو افزایش یابد.

تولید فولاد خام در کشور به 32 میلیون تن رسید

در تحقق رشد هشت درصدی کشور یکی از مهمترین نیازهای ما دسترسی به سرانه مناسب مصرف فولاد است که این سرانه در حال حاضر 230 کیلو است و باید به 500 کیلو افزایش یابد.
تولید فولاد خام در کشور به 32 میلیون تن رسید

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *