in بورس اوراق

برداشتن گامی جدی در جهت گسترش اوراق اجاره و منفعت

برداشتن گامی جدی در جهت گسترش اوراق اجاره و منفعت
اجاره دارایی های حقیقی و دارایی هایی فیزیکی مثل زمین و ساختمان یا برخی از اموال منقول یا غیر منقول از قدیم مرسوم و مورد تایید فقها بوده اما اینکه آیا شرکت ها می توانند سهمی را که در اختیار دارند مبنای قرارداد اجاره و اخذ اجاره بها قرار بدهند موضوع جدیدی است که در کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب کمیته فقهی رسید.

برداشتن گامی جدی در جهت گسترش اوراق اجاره و منفعت

اجاره دارایی های حقیقی و دارایی هایی فیزیکی مثل زمین و ساختمان یا برخی از اموال منقول یا غیر منقول از قدیم مرسوم و مورد تایید فقها بوده اما اینکه آیا شرکت ها می توانند سهمی را که در اختیار دارند مبنای قرارداد اجاره و اخذ اجاره بها قرار بدهند موضوع جدیدی است که در کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب کمیته فقهی رسید.
برداشتن گامی جدی در جهت گسترش اوراق اجاره و منفعت

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *